Oclocracia

De Wikipedia
Oclocracia
forma de gobiernu
sistema políticu y problema social (es) Traducir
Cambiar los datos en Wikidata

Oclocracia o gobiernu del ensame (del griegu ὀχλοκρατία ojlokratía, llatín ochlocratia) ye una de les formes de dexeneración de la democracia, de la mesma que la monarquía puede dexenerar en tiranía o l'aristocracia dexenera en oligarquía.[1][2] Dacuando confundir cola tiranía de la mayoría yá que dambos términos tán íntimamente rellacionaos.[3]

El términu foi acuñáu por Polibio, historiador griegu, na so obra Hestories (VI, 3, 5-12; 4, 1-11) escrita en redol al añu 200 e. C. Polibio desenvolvió la so propia teoría de l'anaciclosis basándose nos trés formes de gobiernu aristotéliques y les sos correspondientes formes impures, sustituyendo la demagoxa, como forma dexenerada de la democracia, pol nuevu conceutu de oclocracia.

Ente que, etimológicamente, la democracia ye'l gobiernu del pueblu que cola voluntá xeneral legitima al poder estatal, la oclocracia ye'l gobiernu del ensame,[4] esto ye," la ensame, masa o xentíu ye un axente de producción biopolítica qu'a la de encetar asuntos políticos presenta una voluntá vicios de la voluntá viciada, evicciosa, confusa, injuiciosa o irracional, polo qu'escarez de capacidá d'autogobiernu y per ende nun caltién los requisitos necesarios pa ser considerada como «pueblu»".[5]

Definiciones[editar | editar la fonte]

Polibio llamó "oclocracia" al frutu de l'aición demagóxica: "Cuando esta [la democracia], de la mesma, enllordiar d'illegalidá y violencies, col pasar del tiempu, constitúyese la oclocracia" (Hestories, VI, 4). Según la so teoría de l'anaciclosis —teoría cíclica de la socesión de los sistemes políticos (a la qu'alude Maquiavelo)— la oclocracia preséntase como'l peor de tolos sistemes políticos, el postreru estáu de la dexeneración del poder. Polibio describe un ciclu de seis fases que fai entornar la monarquía na tiranía, a la que sigue l'aristocracia que se degrada n'oligarquía, depués de nuevu la democracia piensa remediar la oligarquía, pero zozobra, yá na sesta fase, configurándose como oclocracia, onde nun queda más qu'a esperar al home providencial que los reconduza a la monarquía.

Vindiciae Gallicae de James Mackintosh.

Según El contratu social de Jean-Jacques Rousseau, defínese oclocracia como la dexeneración de la democracia. L'orixe d'esta dexeneración ye una desnaturalización de la voluntá xeneral, que dexa de ser xeneral asina empieza a presentar vicios en sí mesma, encarnando los intereses de dalgunos y non de la población polo xeneral, pudiendo tratase ésta, n'última instancia, d'una "voluntá de toos" o "voluntá de la mayoría", pero non d'una voluntá xeneral.

Según el filósofu escocés James Mackintosh (1765-1832) nel so Vindiciae Gallicae la oclocracia ye l'autoridá d'un populacho conrotu y tumultuoso, como'l despotismu del tropel, nunca'l gobiernu d'un pueblu.

Nun hai que confundir el conceutu de «ensame» cola noción de «ensame» promovida fundamentalmente por Baruch Spinoza, que mientres la Edá Media estremar de la distinción de «pueblu» y «ensame» promovida por Thomas Hobbes ya imperante hasta los nuesos díes. La diferencia básica ye que so la distinción de Hobbes el conxuntu de ciudadanos quede simplificáu nuna unidá como cuerpu únicu con voluntá única (yá sía una mera ensame qu'axunte los requisitos necesarios pa ser considerada como pueblu), ente que'l conceutu d'ensame rehúsa d'esa unidá calteniendo la so naturaleza múltiple.[6]

Desenvolvimientu material[editar | editar la fonte]

Ye común que dicha situación pueda tar promovida pola influencia d'intereses. Pernomaos pensadores como Aristóteles, Pericles, Giovanni Sartori, Juvenal, Shakespeare, Lope de Vega, Ortega y Gasset o Tocqueville alvirtieron d'un permanente peligru pa la democracia popular: l'interés de los oclócratas qu'exercen el poder pa faela dexenerar en oclocracia coles mires de caltener dichu poder de forma corrupta, buscando una ilusoria llexitimidá nel sector más ignorante de la sociedá, escontra'l cual entornen tolos sos esfuercios propagandísticos y remanadores.[7]

Nel desenvolvimientu d'esta política, namái se tien en cuenta d'una forma superficial y burda los reales intereses del país, dirixiéndose l'oxetivu de la conquista al caltenimientu d'un poder personal o de grupu, por aciu la aición demagóxica nes sos múltiples formes apelando a emociones irracionales por aciu estratexes como la promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos nacionalistes exacerbados; el fomentu de los mieos y moliciones irracionales; la creación de deseos inxustificaos o inalcanzables; etc. pa ganar el sofitu popular, frecuentemente por aciu l'usu de la oratoria, la retórica y el control de la población. L'apropiación de los medios de comunicación y de los medios d'educación per parte de dichos sectores de poder son puntos clave pa quien busca esta estructura de gobiernu, con cuenta d'utilizar la desinformación.[8]

Asina se caltién un dominiu sobre mases en movimientu que faen valir les sos propies instancies inmediates ya incontrolaes creando la ilusión de que s'impon un llexítimu poder políticu constituyíu sobre la voluntá popular. Sicasí, tal que asegura Rousseau en El Contratu Social falta la piedra angular, esto ye, la voluntá xeneral d'unos ciudadanos conscientes de la so situación y de les sos necesidaes, una voluntá formao y preparao pa la toma de decisiones y p'exercer el so poder de llexitimación de forma plena. D'esta forma, na oclocracia la llexitimidá que da'l pueblu ta corrupta, pasando'l poder del campu de los políticos al campu de los demagogos.

Filosofía política[editar | editar la fonte]

En filosofía política, esti conceutu puede designar una llende que dexa pensar na democracia. Les cuestiones que-y faen referencia suelen centrase en tres puntos clave:

 • ¿La democracia ta absolutamente exenta del oclos, o bien el oclos ye la manifestación estrema d'una de les dimensiones, inevitable, de la democracia? Cuando fuelgues o manifestaciones (movimientos llexítimos del pueblu al nun ser escuchaos pola clase dirixente) faen volver un gobiernu democráticu sobre una de les sos decisiones, dalgunos acusen al ensame (oclos), otros ven ellí un progresu democráticu (deamos). Según la postura, una negativa escontra una decisión parllamentaria pue ser tomada como una tiranía de la mayoría sobre'l Parllamentu, la victoria de la violencia, el gobiernu del motín y el despreciu del sufraxu universal (oclos) o puede ser tomada como que'l pueblu espresó sobre una llei con al respective de la cual nun foi consultáu, y manifiesta asina la so soberanía popular (deamos). Ye pos malo de decidir oxetivamente, p'acontecimientos determinaos, en qué dimensión atopamos.
 • ¿Cómo caltener la democracia de la oclocracia? Un fortalecimientu del poder políticu, por casu del gobiernu, pon una cierta llende a la oclocracia; ¿Pero en qué midida nun s'estrema tamién de la democracia que'l poder políticu pueda imponese a cualesquier decisión de la población? ¿Cuálos son les llendes d'esti fortalecimientu de l'autoridá? Podría considerase un principiu fundamental de la democracia tener un poder capaz d'aguantar al ensame; pero la cuestión ye saber en qué llendes esto ye posible ensin pasar a una forma de tiranía por aciu una alienación de la soberanía popular y un despreciu del gobiernu con respectu al pueblu.
 • ¿Cómo se pasa de la democracia a la oclocracia? Según Rousseau, la democracia dexenera en oclocracia cuando la voluntá xeneral dexa ante les voluntaes particulares, por casu por artimañas d'asociaciones parciales (El Contratu Social, II, 3). Pero na práutica, ye de cutiu malo de determinar cuando se pasa d'una voluntá a otra. Anguaño pueden atopase afirmaciones, la mayoría motivaes por fechos concretos, (p.ej. Los Cuatro Reis de la Baraxa de Francisco Herrera Luque), de que dalgunos de los estaos democráticos esistentes nun son más que oclocracias tres espeyismos de democracia.

Ver tamién[editar | editar la fonte]

Referencies[editar | editar la fonte]

 1. Democracia, monarquía y aristocracia.
 2. Departamentu de Derechu públicu y Área de Derechu Constitucional de la Universidá Pablo de Olavide, segundu de la Llicenciatura en Derechu y LADE. Materiales Docentes de Derechu Constitucional II, 2006. Faciendo mención direuta a Jean-Jacques Rousseau, "El Contratu Social".
 3. Jesús Padilla Gálvez, La oclocracia como peligru pa la democracia, Sistema: Revista de ciencies sociales, Nᵘ239, 2015, páxs. 99-118. ISSN 0210-0223.
 4. Real Academia Española
 5. Jesús Padilla Gálvez, Democracy in Times of Ochlocracy, Synthesis philosophica, Vol. 32 Non.1, 2017, páxs. 167-178.[1]
 6. Paolo Virno, Gramática del ensame, 2001.
 7. José Juan González Encinar, catedráticu de Derechu Constitucional de la Universidá d'Alcalá. Eleiciones ensin alderiques.
 8. ¿Qué fai que los medios convencionales sían convencionales?, Noam Chomsky.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]