Dinastía Tang

De Wikipedia
Saltar a: navegación, buscar
Dinastía Tang, Muséu Shanghai.

La dinastía Tang (唐朝, pinyin: táng cháo) (618-907) foi la socesora de la dinastía Sui y predecesora del periodu de les Cinco Dinastíes y los Diez Reinos en China. La dinastía foi interrumpida pola segunda dinastía Zhou (690-705), cuando la emperatriz Wu Zetian robexó el tronu y fundó la so propia dinastía. La dinastía Tang, cola so capital en Chang'an (anguaño Xi'an), la ciudá más poblada nel mundo n'aquel entós, ta considerada polos hestoriadores como un momentu d'espledor de la civilización china, igual, o superior, al periodu Han.

Soberanos de la Dinastía Tang[editar | editar la fonte]

Nomes Nome Familia China|Nomes recibíos Duración del reináu Nome Dómina y los sos años
Convencional: "Tang" + nome
Nota: Wu Hou (武后 Wǔ Hòu) (Emperatriz Wu) foi'l so nome póstumu
Gao Zu (高祖 Gāo Zǔ) Li Yuan (李淵 Lǐ Yuān) 618-626
 • Wude (武德 Wǔ dé) 618-626
Tai Zong (太宗 Tài Zōng) Li Shimin (李世民 Lǐ Shì Mín) 626-649
 • Zhenguan (貞觀 Zhēn guān) 627-649
Gao Zong (高宗 Gāo zōng) Li Zhi (李治 Lǐ Zhì) 650-683
 • Yonghui (永徽 Yǒng huī) 650-655
 • Xianqing (顯慶 Xiǎn qìng) 656-661
 • Longshuo (龍朔 Lóng shuò) 661-663
 • Linde (麟德 Lín dé) 664-665
 • Qianfeng (乾封 Qían fēng) 666-668
 • Zongzhang (總章 Zǒng zhāng) 668-670
 • Xianheng (咸亨 Xián hēng) 670-674
 • Shangyuan (上元 Shàng yuán) 674-676
 • Yifeng (儀鳳 Yí fèng) 676-679
 • Tiaolu (調露 Tiáo lù) 679-680
 • Yonglong (永隆 Yǒng lóng) 680-681
 • Kaiyao (開耀 Kāi yào) 681-682
 • Yongchun (永淳 Yǒng chún) 682-683
 • Hongdao (弘道 Hóng dào) 683
Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng) Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) o

Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)

684 o

(705-710)

 • Sisheng (嗣聖 Sì shèng) 684
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng) Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 684 o

(710-712)

 • Wenming (文明 Wén míng) 684
Dinastía Zhou 690-705
Wu Hou (武后 Wǔ hòu) Wu Zetian (武則天 Wǔ Zé Tiān) 684-705
 • Guangzhai (光宅 Guāng zhái) 684
 • Chuigong (垂拱 Chuí gǒng) 685-688
 • Yongchang (永昌 Yǒng chāng) 689
 • Zaichu (載初 Zài chū) 690
Continuación Dinastía Tang
Zhong Zong (中宗 Zhōng zōng)

Segundo Reinado

Li Xian (李顯 Lǐ Xiǎn) o

Li Zhe (李哲 Lǐ Zhé)

684 o

(705-710)

 • Shenlong (神龍 Shén lóng) 705-707
 • Jinglong (景龍 Jǐng lóng) 707-710
Shao Di (少帝 Shào dì) Li Chong Mao (李重茂 Lǐ Chóng Mào) 710
 • Tanglong (唐隆 Táng lóng) 710
Rui Zong (睿宗 Ruì zōng)

Segundo Reinado

Li Dan (李旦 Lǐ Dàn) 684 o

(710-712)

 • Jingyun (景雲 Jǐng yún) 710-711
 • Taiji (太極 Tài jí) 712
 • Yanhe (延和 Yán hé) 712
Xuan Zong (玄宗 Xuán zōng) Li Long Ji (李隆基 Lǐ Lóng Jī) 712-756
 • Xiantian (先天 Xiān tiān) 712-713
 • Kaiyuan (開元 Kāi yuán) 713-741
 • Tianbao (天寶 Tiān bǎo) 742-756
Su Zong (肅宗 Sù zōng) Li Heng (李亨 Lǐ Hēng) 756-762
 • Zhide (至德 Zhì dé) 756-758
 • Qianyuan (乾元 Qián yuán) 758-760
 • Shangyuan (上元 Shàng yuán) 760-761
Dai Zong (代宗 Dài zōng) Li Yu (李豫 Lǐ Yù) 762-779
 • Baoying (寶應 Bǎo yìng) 762-763
 • Guangde (廣德 Guǎng dé) 763-764
 • Yongtai (永泰 Yǒng tài) 765-766
 • Dali (大曆 Dà lì) 766-779
De Zong (德宗 Dé zōng) Li Kuo (李适 Lǐ Kuò) 780-805
 • Jianzhong (建中 Jiàn zhōng) 780-783
 • Xingyuan (興元 Xīng yuán) 784
 • Zhenyuan (貞元 Zhēn yuán) 785-805
Shun Zong (順宗 Shùn zōng) Li Song (李誦 Lǐ Sòng) 805
 • Yongzhen (永貞 Yǒng zhēn) 805
Xian Zong (憲宗 Xiàn zōng) Li Chun (李純 Lǐ Chún) 806-820
 • Yuanhe (元和 Yuán hé) 806-820
Mu Zong (穆宗 Mù zōng) Li Heng (李恆 Lǐ Héng) 821-824
 • Changqing (長慶 Cháng qìng) 821-824
Jing Zong (敬宗 Jìng zōng) Li Zhan (李湛 Lǐ Zhàn) 824-826
 • Baoli (寶曆 Bǎo lì) 824-826
Wen Zong (文宗 Wén zōng) Li Ang (李昂 Lǐ Áng) 826-840
 • Baoli (寶曆 Bǎo lì) 826
 • Dahe (大和 Dà hé) o Taihe (Tài hé 太和) 827-835
 • Kaicheng (開成 Kāi chéng) 836-840
Wu Zong (武宗 Wǔ zōng) Li Yan (李炎 Lǐ Yán) 840-846
 • Huichang (會昌 Huì chāng) 841-846
Xuan Zong (宣宗 Xuān zōng) Li Chen (李忱 Lǐ Chén) 846-859
 • Dachong (大中 Dà chōng) 847-859
Yi Zong (懿宗 Yì zōng) Li Cui (李漼 Lǐ Cuǐ) 859-873
 • Dachong (大中 Dà chōng) 859
 • Xiantong (咸通 Xián tōng) 860-873
Xi Zong (僖宗 Xī zōng) Li Xuan (李儇 Lǐ Xuān) 873-888
 • Xiantong (咸通 Xián tōng) 873-874
 • Qianfu (乾符 Qián fú) 874-879
 • Guangming (廣明 Guǎng míng) 880-881
 • Zhonghe (中和 Zhōng hé) 881-885
 • Guangqi (光啟 Guāng qǐ) 885-888
 • Wende (文德 Wén dé) 888
Zhao Zong (昭宗 Zhāo zōng) Li Ye (李曄 Lǐ Yè) 888-904
 • Longji (龍紀 Lóng jì) 889
 • Dashun (大順 Dà shùn) 890-891
 • Jingfu (景福 Jǐng fú) 892-893
 • Qianning (乾寧 Qián níng) 894-898
 • Guanghua (光化 Guāng huà) 898-901
 • Tianfu (天復 Tiān fù) 901-904
 • Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904
Ai di (哀帝 Aī dì) Li Zhu (李柷 Lǐ Zhù) 904-907
 • Tianyou (天佑 Tiān yòu) 904-907