Cefalalxa

De Wikipedia
Saltar a navegación Saltar a la gueta


El términu cefalea (del llatín cephalaea, y ésti del griegu κεφαλαία, de κεφαλή, cabeza) fai referencia a los dolores y molesties alcontraes en cualesquier parte de la cabeza, nos distintos texíos del cuévanu craneana, nes estructures que la xunen a la base del craniu, los músculos y vasos sanguíneos qu'arrodien el cueru cabelludo, cara y pescuezu. Nel llinguaxe coloquial cefalea ye sinónimu de dolor de cabeza.[1]

La cefalea ye un síntoma bien frecuente, envalórase que nos países #occidental #presentar siquier una vegada al añu'l 50% de la población, anque solamente'l 20% presentó cefalea intensa en dalguna ocasión a lo llargo de la so vida.[2]

Magar el dolor de cabeza ye un trestornu xeneralmente benignu y transitoriu que na mayor parte de les ocasiones vence bonalmente o cola ayuda de dalgún analxésicu, pue tar tamién aniciada por una enfermedá grave que ponga en peligru la vida de la persona.

Clasificación y etioloxía[editar | editar la fonte]

La cefalea en realidá ye un síntoma que puede tar aniciáu por una interminable llista de causes. La Sociedá Internacional de Cefalees (International Headache Society IHS) publica una clasificación actualizada dacuando, na cual esplíquense de forma detallada los distintos oríxenes de ta afección.

Cefalees primaries[editar | editar la fonte]

La cefalea en recímanos (The Cluster Headache) dibuxu de JD Fletcher.

Suponen en redol al 78% de les cefalees, tienden a nun ser graves, anque'l dolor puede ser bien intensu:

 • Migraña. Ye una cefalea bien frecuente, afecta ente'l 12 y el 16% de la población mundial. Produz ataques de dolor intensu, que de forma característica afecta solo a la metá derecha o esquierda de la cabeza, y acompáñase d'estomagaes, vultures y sensación pulsátil.
 • Cefalea tensional: Ye la más frecuente. El dolor #presentar en tola cabeza de manera regular. La sensación ye que daqué apierta'l perímetru de la cabeza. Suel producise por contractures musculares o estrés. Meyora enforma cola actividá física y la relaxación. Ye un dolor opresivo en banda que toma tol perímetru del craniu. El tratamientu puede riquir medicación preventiva constante si los ataques son bien frecuentes, amás del tratamientu del dolor agudu cuando esti ye bien intensu.[3]
 • Cefalea en recímanos y otres cefalalxes trixéminu-autonómiques: La cefalea en recímanos ye un tipu de dolor de cabeza desaxeradamente intensu, recibe otros munchos nomes, como Cluster Headache, cefalea histamínica y cefalea de Horton. Toes estes denominaciones son sinónimos y pueden emplegase indistintamente. Nesti apartáu inclúyese tamién la hemicránea paroxística que ye bien pocu frecuente.
 • Otres cefalees primaries: Inclúyense dellos subtipos, ente ellos la cefalea acomuñada a l'actividá sexual, la cefalea benigna por tos, la cefalea benigna por exerciciu y la cefalea hípnica.[4]

Cefalees secundaries[editar | editar la fonte]

Son aquelles que tán provocaes por una enfermedá conocida. Pueden debese a enfermedaes bien diverses y estrémense nos siguientes grupos:[5]

 • Cefalea atribuyida a traumatismu cranial, cervical o dambos. Son cefalees per traumatismu craneoencefálico.
 • Cefalea atribuyida a trestornu vascular cranial o cervical. Son cefalees de causa vascular, ye dicir por alteraciones de los vasos sanguíneos, tantu arteries como venes. Tán causaes por accidente celebru vascular, o por arteritis de la temporal.
 • Cefalea atribuyida a trestornu intracraneal non vascular. Por casu: cefalea per aumentu de la presión del líquidu cefalorraquídeo, cefalea per amenorgamientu de la presión del líquidu cefalorraquídeo, o cefalea por neoplasia intracraneal.
 • Cefalea atribuyida a una sustanza o a la so supresión. Son cefalea per abusu de medicación, drogues o por síndrome d'astinencia.
 • Cefalea atribuyida a infección. Causada por #infección intracraneal, como la meninxitis y l'encefalitis; o por infecciones xenerales, como'l gripe.
 • Cefalea atribuyida a trestornu de la homeostasis: hipoxia, diálisis, hipertensión arterial, hipotiroidismo.
 • Cefalea o dolor facial atribuyíu a trestornu del craniu, pescuezu, güeyos, oyíos, ñariz, senos, dientes, boca o otres estructures faciales o craniales. Inclúyense les cefalea causada por alteraciones del oyíu, como la otitis, de los senos paranasales ente elles la sinusitis y del güeyu, por casu el glaucoma agudu.
 • Cefalea atribuyida a trestornu psiquiátricu.
 • Cefalea causada por trestornos gastrointestinales. Anguaño, demostróse que ciertos trestornos gastrointestinales son una causa subxacente de cefalees y que'l so tratamientu puede conducir a la remisión o ameyoramientu de les cefalees. Ente ellos, cabo destacar la infección por Helicobacter pylori, la enfermedá celíaca, la sensibilidá al gluten non celíaca, el síndrome del intestín enfadosu, la enfermedá inflamatoria intestinal, la gastroparesia y los trestornos hepatobiliares.[6][7][8]

Neuralxes craniales y dolor facial central y primariu y otres cefalees[editar | editar la fonte]

 • Neuralxes craniales y causes centrales de dolor facial. Inclúi la cefalea por neuralxa del trixéminu, por neuralxa del nerviu glosofaríngeo y la cefalea por estímulos fríos o "cefalea del xeláu".
 • Otros tipos de cefalea, neuralxa cranial y dolor facial central o primariu. Inclúi toes aquelles cefalees que nun pueden encuadrase en nengún de los apartaos anteriores.

Patoxenia[editar | editar la fonte]

Los mecanismos que producen les cefalees son distintes según el tipu de la mesma:[9]

 • Tiemblu o inflamación de los músculos de la cabeza y el pescuezu.
 • Distensión, tracción o dilatación de los vasos sanguíneos de la cabeza, incluyendo les arteries y venes tantu del interior del craniu como esternes al mesmu.
 • Inflamación, compresión o tracción de los nervios sensitivos craniales.
 • Irritación de les meninxes na cefalea de la meninxitis por casu.
 • Hipertensión intracraneal. Ye dicir aumentu de la presión del líquidu cefalorraquídeo nel interior del craniu.

Puede ser una manifestación de la enfermedá de Wernicke.

Diagnósticu[editar | editar la fonte]

El diagnósticu médicu #basar en #tres pilares: Hestoria clínica, esploración del paciente y pruebes complementaries.

Hestoria clínica[editar | editar la fonte]

Ye importante conocer los siguientes datos, que nos #ayudar a reconocer el tipu de cefalea y la so etioloxía:

 • Sexu, edá, vezos, oficiu, antecedentes personales y familiares. Tamién la edá d'entamu de la cefalea, la so evolución y periodicidad.
 • Presencia o ausencia de pródromos, característiques del dolor, duración, frecuencia y localización.
 • Síntomes acompañantes, como estomagaes, vultures o fiebre.
 • Respuesta al tratamientu.

Esploración física xeneral y neurolóxica[editar | editar la fonte]

La esploración empobina al profesional sanitaria sobre'l tipu de cefalea que presenta'l paciente. Dependiendo de los síntomes acompañantes, el tipu de dolor, la edá y los antecedentes pueden ser necesaries distintos tipos d'esploraciones, cítense dalgunes de les que s'empleguen más davezu:

 • Toma de tensión arterial pa comprobar si esiste hipertensión arterial.
 • Signos meníngeos que pueden ser positivos en casu de meninxitis.
 • Fondu de güeyu que dexa determinar si esiste hipertensión endocraneal.
 • Esploración de senos paranasales si abarrúntase sinusitis.
 • Esploración de l'arteria temporal pa comprobar si esiste arteritis de la temporal.
 • Esploración neurolóxica, en busca de hemiparesia, ataxia, amenorgamientu del campu visual o otres alteraciones #motor y #sensitivu.

Exames complementarios[editar | editar la fonte]

El médicu puede encamentar la realización de distintes pruebes complementaries en casos escoyíos, en munches ocasiones los datos principales provienen del interrogatoriu y de les característiques localización ya intensidá del dolor. Ye avezáu la solicitú d'estudios analíticos, ente ellos el hemograma, la VSG y la PCR.

Tamién pueden solicitase radiografíes de craniu y columna cervical si abarrúntase sinusitis o mancadures ósees y tomografía axial computarizada (TAC) o resonancia magnética nuclear (RMN) pa estudiar con detalle'l texíu cerebral y detectar estructures anómales como tumores cerebrales.

Signos clínicos de gravedá[editar | editar la fonte]

Can't Concentrate: 14/365 fotografía de Sasha Wolff.

Los siguientes signos o síntomes pueden ser indicativos de procesos agudos o de mayor gravedá, polo qu'obliguen a un estudiu más refechu y específicu:[10]

 1. Entamu sópitu con dolor de gran intensidá, o bien mientres l'exerciciu, especialmente si la cefalea ye de nueva apaición y bien intensa. Podría ser suxestivu d'una hemorraxa subaracnoidea.
 2. Cursu progresivu, ye dicir aumentu gradual nel intre de díes o selmanes. Puede indicar la crecedera d'una mancadura ocupante d'espaciu, como un tumor cerebral.
 3. Entamu na edá media de la vida, sobremanera si ye de calter progresivu.
 4. Cefalea acompañada por alteraciones del nivel de conciencia, signos meníngeos, convulsiones o otros signos neurolóxicos que faigan abarruntar la esistencia d'un procesu grave.

Tratamientu[editar | editar la fonte]

El tratamientu varia llargamente según la causa y el tipu de cefalea. Les meyores opciones pa tratar les cefalees más comunes son los analxésicos como'l paracetamol y los axentes antiinflamatorios non esteroideos (AINEs) como la aspirina, el ibuprofeno y el naproxeno. Sicasí ye precisu tener en cuenta qu'estos fármacos nun tán exentos d'efectos secundarios que n'ocasiones son graves. Amás l'abusu de los mesmos puede en determinaes circunstancies agravar el problema. Pueden utilizase en casos de dolor de cabeza leve o moderáu qu'asoceda dacuando. En casu de cefalea intensa, frecuente o con dalgún de los síntomes d'alarma, tien de consultase siempres col médicu y evitar la automedicación.[11]

Ver tamién[editar | editar la fonte]

 • Migraña
 • Trestornos de l'articulación temporomandibular

Referencies[editar | editar la fonte]

 1. Entrada de cefalea en el DRAE
 2. Año global contra el Dolor de Cabeza.
 3. Titus F, Acarín N, Dexeus S. Cefalea.
 4. Federico Micheli.
 5. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society (IHS).
 6. Lionetti E, Francavilla R, Pavone P, Pavone L, Francavilla T, Pulvirenti A, Giugno R, Ruggieri M (agostu de 2010).
 7. Aziz I, Hadjivassiliou M, Sanders DS (Sep 2015).
 8. Cámara-Lemarroy CR, Rodriguez-Gutierrez R, Monreal-Robles R, Marfil-Rivera A (2016).
 9. [M. Rufo-Campos: Fisiopatología de la migraña.
 10. [ Patricia Belmonte Herrera, Sandra Bernal Durán: Cefaleas.
 11. Arroyo Pineda V.: La cefalea en atención primaria.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]