Misantropía

De Wikipedia

La misantropía (del griegu μίσος, «odiu», y άνθρωπος, «home, ser humanu») ye una tendencia social y sicolóxica carauterizada pol refugu xeneral pa cola especie humana. Nun representa noxu por xente concreto, sinón que ye la repunancia hacia los rasgos compartíos por tola humanidá. Un misántropu ye, entós, una persona a la que-y cafia l'home como ser humanu. Pue ser llixera o fonda, asina como puen tener carauterístiques mui estremaes que van dende lo inofensivo hasta la crítica social, o nel so defeutu, dende'l seutarismu hasta l'autodestrucción

Oríxenes de la misantropía como movimientu lliterariu[editar | editar la fonte]

El nacimientu de la misantropía atribúyese a abondos escritores satíricos, talos como William S.Gilbert ("Odiu a los mios conxéneres") magar que tales carauterístiques han ser esaminaes con procuru, yá qu'una visión traxicómica o crítica de la humanidá pue entemecese cola xenuina misantropía.

La misantropía nel teatru.[editar | editar la fonte]

La representación teatral clásica de la misantropía alcuéntrase na comedia "The Misanthrope", de Molière, na qu'Alciestes, el so protagonista, se manifiésta abiertamente escontra la hipocresía de la sociedá parisino, u alluga la so obra, llevándola al estremu na vida y xeitos de la so amada Celimena. La misantropía d'Alciestes busca nel exiliu voluntariu a la vida d'ermitañu la solución de la so fartura pola humanidá.

Diferencies col pesimismu[editar | editar la fonte]

Esiste una distinción importante ente'l pesimismu filosóficu ya la misantropía. Immanuel Kant dixo que "de la naturaleza alloriada de la humanidá, deguna cosa reuta pue algamase", magar qu'esta nun ye una espresión sobre la inutilidá de la propia humanidá. Igualmente, Samuel Beckkett nuna ocasión camentara que "L'Infiernu debe ser como (...) recordái los bonos tiempos pasaos, cuando deseábemos tar muertos" - Un alegatu que pue, quiciabes, percibise como murniu y desesperáu, pero non como anti-humanu o espresivu de nengún odiu pola humanidá

Filósofos misántropos[editar | editar la fonte]

El filósofu alemán Arthur Schopenhauer yera cuasi tan misántropu como diz la so reputación. Escribió que la esistencia humana debe ser una especie d'error. Sin embargu hai que dicir que la misantropía nun equival necesariamente a una actitú inhumana pa con la humanidá. Schopenhauer camentó, de fechu, que'l tratu éticu pa colos otros yera la meyor actitú, pos toos somos sufridores y parte de la mesma voluntá de vivir; tamién analizara'l suicidiu dende una actitú comprensiva que resultara estraña pa la so dómina, cuando yera tabú.

Martin Heidegger tamién amosó della misantropía na so esmolición polos "ellos" -vezu de la xente a comportase con un puntu de vista sobre'l que naide reflexonare, pero ye secundáu porque "ellos dícenlo asina". A diferencia de Schopenhauer, Heidegger oponíase a cualquier ética o xacíu pa tratar a los otros con respetu. En tiempos recientes, Anton LaVey y la so marca de satanismu espresara una misantropía militante que, estremándose d'otros misántropos, sí tien rasgos seutarios, diendo tán lloñe como afalar la esterilización de partes de la población ya enzarrar en guetos a "les formes más baxes de la vida humana"

Per otru llau, y ensin atalantar una postura misantrópica dafechu, ye interesante'l pensamientu del filósofu español José Ortega y Gasset al rodiu d'estes idees, al afitar nel so prólogu pa franceses de la so célebre obra titulada "La rebelión de les Mases": "Que nun me dirixo enxamás a la humanidá. Esti vezu de falar a la humanidá, que ye la forma más sublime, y per aciu, más despreciatible de la democracia, adoptóse hacia'l 1750 por inteutuales alloriaos, inorantes de les sos propies llendes, y siendo, pol so oficiu, los homes del dicir, del logos, usáranlu ensin xacíu nin postura, ensin decatase que la pallabra ye un sagramentu de mui delicada alministración".

La misantropía na cultura popular[editar | editar la fonte]

Anque que rara, la misantropía tamién apaez en formes d'entretenimientu popular. El comediante de monólogos americanu Bill Hicks amosó vezos de misantropía nel so trabayu, apellando a la raza humana como "un virus con putos zapatos", y falando de sigo, n'abondes ocasiones, como un "misántropu humanista". El ser humanu como talu ye un enguedeyu de fataes y en masa ye una aberración (Guillermo Cornejo). Del mesmu mou apaecen temes de misantropía en The Holy Bible (La Sagrada Biblia), tercer álbum de la banda galesa de rock Manic Street Preachers. Esti incluyía versos talos como "tolo que predico ye estinción" y l'amosamientu d'un discursu del autor J.G. Ballard espresando lo que paecien fonderos sentimientos misántropos. Arriendes, el protagonista Johnny C., del comic Johnny The Homicidal Maniac, enseña una fuerte misantropía, en diches y fechos. El Dr. Gregory House, interpretáu por Hugh Laurie na serie de televisión House M. D., Vegeta, de Dragon Ball Z, Mister Hyde (Antagonista del dr. Jeckyll) son tamién conocios misántropos. Henry Chinaski, el protagonista de varies noveles de Charles Bukowsky (ya'l so alter ego) tamién.

Ye, nesti sen, tamién famosa la película d'Oliver Stone, Taxi Driver, protagonizada por Robert DeNiro

Misantropía como protociencia[editar | editar la fonte]

Delles persones consideraren alzar la misantropía a una protociencia de misantropoloxía. En 1992, l'ensayista americanu Florence King, auto-nomáu misántropu, escribió un llibru d'humor sobre la hestoria d'un misantropu tituláu With Charity Toward None: A Fond Look at Misanthopy ("Ensin procuru pa con naide: Una güeyada bonal a la misantropía").