Diferencies ente revisiones de «Pedagoxía»

Saltar a navegación Saltar a la gueta
2751 bytes amestaos ,  hai 3 años
ensin resume d'edición
m (anguañu >> anguaño)
La '''pedagoxía''' (del griegu παιδίον ''paidíon'' 'neñu' y ἀγωγός ''agōgós'' 'guía, conductor') ye la ciencia que tien como oxetu d'estudiu la [[educación]] col enfotu de entamala pa cumplir con determinaos fines, establecíos a partir de lo que ye deseable pa una sociedá, esto ye, el tipu de ciudadanu que quier formase. Pertenez al campu de les [[ciencies sociales]] y [[Ciencies humanes|humanes]].
{{correxir}}
 
L'oxetu d'estudiu na pedagoxía ye «la educación», tomada ésta nel sentíu xeneral, que-y atribuyeron diverses lexislaciones internacionales, como lo referío en documentos de la [[Unesco|Organización de les Naciones Xuníes pa la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco)]], la [[Organización d'Estaos Iberoamericanos pa la Educación, la Ciencia y la Cultura]] (OEI) y los mesmos de cada país (como les lleis xenerales o nacionales sobre educación). Tamién ye posible atopar la palabra «formación» como oxetu d'estudiu de la Pedagoxía, siendo «educación» y «formación» vocablo sinónimos en tal contestu (esiste un alderique qu'indica que son términos distintos).
[[Image:Craie1.jpg|thumb|Guixant a una pizarra]]
 
La pedagoxía estudia a la educación como fenómenu complexu y multirreferencial, lo qu'indica qu'esisten conocencies provenientes d'otres ciencies y disciplines que pueden ayudalu a entender lo que ye la educación; exemplos d'ello son la [[hestoria]], la [[socioloxía]], la [[psicoloxía]] y la [[política]], ente otres. Nesti contestu, la educación tien como propósitu incorporar a los suxetos a una sociedá determinada que tien pautes culturales propies y característiques; esto ye, la educación ye una acción que lleva implícita la intencionalidad del meyoramientu social progresivu que dexe que'l ser humanu desenvuelva toles sos potencialidaes. Pa una meyor comprensión de la hestoria de la conformanza de la Pedagoxía y la so relación cola educación, [[Immanuel Kant]] y [[Durkheim]] apurren elementos importantes. Kant propón la confección d'una disciplina que sía científica, teórica y práctica, que se base en principios, esperimentación y reflexones sobre práctiques concretes. Durkheim, al referise a la educación, espresa que ye materia de la Pedagoxía y ye indispensable construyir un saber per mediu de la implementación de riegles metodolóxiques −postura positivista− que sía garante del calter científicu de dichu conocencia.
La '''pedagoxía''' ye l'arte o la ciencia del [[enseñu]], o de la [[educación]].
 
== Etimoloxía del términu==
La palabra provien del griegu παιδαγωγέω (''paidagōgueō''); nel cual παῖς ([[xenitivu|xen.]] παιδός ''paidós'') significa "neñu" y ''άγω'' (''ágō'') significa "guía", esto ye "dirixir al neñu". Na antigua Grecia'l pedagogu yera l'esclavu encargáu d'acompañar al neñu hasta la [[Palestra]] o didaskaleía.
''Pedagoxía'' vien del [[griegu]], ''paidagogos'' (''παιδαγωγία''), que yera l'esclavu qu'acompañaba a los neños a la [[escuela]]. La pallabra ''paida'' o ''paidos'' refiérese a nenos, esti ye'l motivu pol cual dalgunos distinguen ente "Pedagoxía" (enseñar a neños) y [[andragogia]] (enseñar a adultos). La pallabra llatina pa referirse a la pedagoxía, [[educación]], ye muncho más utilizada y, a menudo, ambes utilícense de forma indistinta.
 
De la palabra griega ''παιδαγωγέω'' depués latinizada como ''pedagogu'' darréu surde l'actual palabra castellana ''cascante'' col significáu d'aquel con dellos pocos o fementidos conocencies, que suel dar la plepa o ser intelectualoide (ye dicir daquién o daqué qu'aparenta ser intelectual) y que suel estelar a los ignaros y a les persones pueriles (por casu, pasar por "sapiente" ante les persones que la so mentalidá ye de ''παιδός'', ''paidos'' o pueriles), por tal motivu ye importante estremar la palabra ''pedagogu'' de la so derivada peyorativamente ''cascante''.
==Historia de la pedagoxía==
La pedagoxía esiste dende que la educación pasó a ser considerada un asuntu social y nun solo familiar. Por esto los primeros escritos teóricos apaecen na [[Grecia Antigua|Grecia]], nes polis democrátiques dónde l'enseñu facilitaba l'accesu a la [[política]]. L'[[Antigua Roma|Roma]] heredó esta esmolición.
 
== Definición en diccionarios ensin especializar ==
Na [[Edá Media]], la educación taba mui venceyada a la [[iglesia]], puesto que la única educación que considerábase de provechu yera la relixosa que permitía llograr la salvación. Amás, la cultura taba nos [[monesteriu|monesterios]] y depués nes [[universidá|universidaes]], dominaes polos teólogos. El [[Renacimientu]], col so enfotu nel recobramientu de los clásicos y la nagua de saber y de tener cultura, dió un nuevu puxu a la pedagoxía. Cola [[Illustración]] atóse dafechu a la idea de progresu, puesto qu'ensin educación un pueblu nun pue adelantar (d'equí les campañes d'[[alfabetización]]).
Tantu'l ''[[Diccionariu de la llingua española]]'' de la [[Real Academia Española]],<ref>[http://lema.rae.es/drae/?val=pedagog%C3%ADa ''Diccionariu de la llingua española'']</ref> como'l ''Diccionario Salamanca de la llingua española''<ref>[http://fenix.cnice.mec.es/diccionariu/ ''Diccionario Salamanca de la llingua española'']</ref> definen a la pedagoxía como la [[ciencia]] que s'ocupa de la [[educación]] y la [[enseñanza]]. Tien como oxetivu apurrir guíes pa planiar, executar y evaluar procesos de [[enseñanza]] y [[aprendizaxe]], aprovechando les aportaciones ya influencies de diverses ciencies, como la [[psicoloxía]] (del desenvolvimientu, personalidá, superdotación, educativa, social), la [[socioloxía]], la [[antropoloxía]], la [[filosofía]], la [[hestoria]] y la [[medicina]], ente otres. Poro, el pedagogu ye'l profesional qu'ayuda a entamar meyores sistemes y programes educativos, al envís de favorecer al máximu'l desenvolvimientu de les persones y les sociedaes. Estudia la educación en toles sos aguaes: [[Escuela|escolar]], familiar, llaboral, social y cultural.
 
En resume, podría dicise que la pedagoxía ye la ciencia que'l so oxeto d'estudiu ye la formación de la personalidá de la persona. Los enclinos actuales pretenden qu'esta educación sía integral, esto ye, en toles dimensiones de la persona. La formación ye'l procesu de preparación de la persona pa la vida. Por eso dellos autores considerar que la formación y l'educación son sinónimos. Sicasí, otros indiquen qu'una leve diferencia ta en que la formación fai énfasis nel oxetu y l'educación na aspiración que se deseya algamar.
==La pedagoxía na autualidá==
Autualmente, la pedagoxía desendolcare muncho dende'l so orixe etimolóxicu. Anguaño la pedagoxía nun ye la ciencia que s'ocupa de les téuniques del enseñu, esto ye xera d'otra ciencia pedagóxica denomada [[Didáutica]]. La pedagoxía ye un conxuntu de saberes que s'ocupen de la [[educación]] como un fenómenu típicamente social y específicamente humanu. Ye, polo tanto, una ciencia de caráuter psicosocial que tien por oxetu l'estudiu de la educación cola fin de conocela y perfeccionala. Tamién ye una ciencia de caráuter normativu porque nun se dedica a describir el fenómenu educacional sinon a establecer les pautes o normes que debemos siguir pa llevar a buen términu esti fenómenu.
 
== Vease tamién ==
Pedagoxía tamién refiérese al correutu usu d'estratexes d'enseñu (véase [[teoría instruccional]]). Por exemplu, el brasilanu [[Paulo Freire]], un de los educadores más significativos del [[sieglu XX]], refierse al so métodu d'enseñu p'adultos como "[[pedagoxía crítica]]".
* [[Ciencies de la educación]]
* [[Pedagoxía crítica]]
* [[Pedagoxía llibertaria]]
* [[Pedagoxía cibernética]]
* [[Diseñu instruccional]]
* [[Materiales didácticos]]
* [[Paulo Freire]]
* [[Educación]]
* [[Didáctica]]
* [[Pedagoxía Waldorf]]
* [[Métodu Montessori]]
* [[Métodu Decroly]]
* [[Andragogía]]
 
== Referencies ==
La [[Escuela Catalana de Pedagoxía]] tuvo'l so máximu nos años 30 del sieglu XX, na época de la [[Segunda República Española|República]].
{{listaref}}
 
==Bibliografía==
==Pedagogos famosos==
 
*Abbagnano, N. y Visalberghi, A. "Hestoria de la pedagoxía". Novena reimpresión. Madrid: Fondu de Cultura Económica, 1992.https://holismoplanetario.files.wordpress.com/2015/02/abbagnano-y-visalberghi-hestoria-de-la-pedagogia-reduc.pdf
* [[Paulo Freire]]
 
* [[Erasme]]
* Alvarez de Zayas. C. "Pedagoxía. Un modelu de formación del home". 4ta edición. Cochabamba: Kipus, 2012.
* [[Célestin Freinet]]
* Hevia Berna, Daysi. Xefa del Departamentu de Docencia, Hospital Pediátricu Universitariu “William Soler”. L'Habana, Cuba. Citada en: Biblioteca de Pedagoxía. Espasa Sieglu XXI.
* [[Jan Amós Comenius|Comenius]]
 
* [[Joan Bardina i Castarà]]
*Kant, Immanuel. "Pedagoxía". http://dspace.utalca.cl:8888/biblioteques/librodot/pedagogia.pdf
* [[Maria Montessori]]
 
* [[Jean Piaget]]
* La Columna Pedagóxica. Blogue especializáu en temes pedagóxiques y educativos. http://archive.is/20130620172839/columnapedagogica.blogspot.com/
* [[Ovide Decroly]]
 
* [[John Dewey]]
* Presentación del programa de la Llicenciatura en Pedagoxía de la UNAM - Sistema d'Universidá abierta.
* [[Rosa Sensat]]
http://www.suafyl.filos.unam.mx/lic_pedagogia
* [[Francesc Ferrer i Guàrdia]]
 
* [[Adolphe Ferrière]]
* PedagogíaMx Web sobre Pedagogía http://pedagogia.mx/conceutu/
* [[Victorino de Feltre]]
 
* [[Pierre Bovet]]
== Enllaces esternos ==
* [[Giuseppe Lombardo-Radice]]
{{commonscat|Pedagogy}}
* [[Alexander Neill]]
 
* [[John Haden Badley]]
 
* [[Johann Bernhard Basedow]]
 
* [[Johann Friedrich Herbart]]
{{Portal|Educación}}
* [[Johann Heinrich Pestalozzi]]
{{Tradubot|Pedagogía}}
* [[Joan Puig i Elias]]
 
* [[Cecil Reddie]]
[[Categoría:Pedagoxía]]
* [[Pere Roselló i Blanch]]
[[Categoría:Psicoloxía educacional]]
* [[Ramon Ruiz Amado]]
* [[Edward Lee Thorndike]]
* [[Carleton Wolsey Washburne]]
* [[Juan Pablo Bonet]]
* [[Roger Cousinet]]
* [[Jean-Joseph Jacotot]]
* [[Nadezda Konstantinovna Krupskaja]]
* [[Joseph Lancaster]]
* [[Georg Kerschensteiner]]
* [[Lourenço Filho]]
* [[Lorenzo Luzuriaga Medina]]
* [[Anton Makarenko]]
* [[Andrés Manjón]]
* [[Paul Oestreich]]
* [[Helen Parkhurst]]
* [[Peter Petersen]]
* [[Wolfgang Ratke]]
* [[Eduard Spranger]]
* [[Francesco Tonucci]]
* [[Stanisław Konarski]]
 
[[es:Pedagogía]]
[[categoría:Pedagoxía]]
[[Categoría:TBVsuarezp]]

Menú de navegación