Saltar al conteníu

Clonación

De Wikipedia
Clonación
procesu d'inxeniería, Reproducción y parentela (es) Traducir
Cambiar los datos en Wikidata

La clonación (del griegu: κλών, 'retueyu, caña';[1] copia idéntica d'un organismu a partir del so ADN) puede definise como'l procesu pol que se consiguen, de forma asexual,[2] copies idéntiques d'un organismu, célula o molécula yá desenvueltu.

Tienen de tomase en cuenta les siguientes carauterístiques:

 • En primer llugar precísase clonar les célules (productu embrionariu), porque nun puede faese un órganu o parte del "clon" si nun se cunta coles célules que formen a dichu cuerpu.
 • Ser parte d'un organismu yá "desenvueltu", porque la clonación respuende a un interés por llograr copies d'un determináu organismu, y namái cuando ye adultu pueden conocese les sos carauterístiques.
 • Per otru llau, tratar de crealo de forma asexual.[2] La reproducción sexual nun dexa llograr copies idéntiques, una y bones esti tipu de reproducción pola so mesma naturaleza xenera diversidá múltiple.

El primer clon facer nuna oveya (Dolly).

Clonación na naturaleza[editar | editar la fonte]

La reproducción asexual, tamién llamada reproducción clonal, ye una forma natural de reproducción utilizada por numberoses formes de vida desque ésta esiste, empezando poles bacterianes. Anque la forma fundamental de reproducción nos eucariontes ye la sexual, na que los descendientes son xenéticamente distintos del so proxenitor o proxenitores, en tolos grupos recúrrese frecuentemente a la multiplicación asexual (clonal). Tien esti calter tamién la estensión del númberu de pies de plantes nes llamaes colonies clonales; dellos exemplos son l'arándanu, los ablanares, el Pando, el cafeteru de Kentucky, les myricas o'l liquidámbar americanu.

Clonación molecular[editar | editar la fonte]

La clonación molecular utilizar nuna amplia variedá d'esperimentos biolóxicos y les aplicaciones práutiques van dende tomar de buelgues dactilares a producción de proteínes a gran escala.

Na práutica, col fin d'amplificar cualquier secuencia nun organismu vivu, la secuencia a clonar tien que tar venceyada a un orixe de replicación; que ye una secuencia d'ADN.

Transfección
Introduzse la secuencia formada dientro de célules.
Seleición
Finalmente escuéyense les célules que fueron transfectadas con ésitu col nuevu ADN.

Primeramente, el ADN d'interés precisa ser aislláu d'un segmentu d'ADN de tamañu fayadizu. Darréu, dase'l procesu de ligación cuando'l fragmentu amplificáu inxertar nun vector de clonación: El vector se linealiza (yá que ye circular), usando enzimes de restricción y de siguío guarar en condiciones afeches el fragmentu d'ADN d'interés y el vector cola enzima ADN ligasa.

Tres la ligación del vector col enserto d'interés, produzse la transfección dientro de les célules, pa ello les célules transfectadas son cultivaes; esti procesu, ye'l procesu determinante, yá que ye la parte na que vemos si les célules fueron transfectadas exitosamente o non.

Vamos Tener qu'identificar por tanto les célules transfectadas y les non transfectadas, esisten vectores de clonación modernos qu'inclúin marcadores de resistencia a los antibióticos colos que namái les célules que fueron transfectadas pueden crecer. Hai otros vectores de clonación qu'apurren color azul/ blancu peneráu. De manera, que la investigación de les colonies ye necesaria pa confirmar que la clonación realizóse correutamente.

Clonación celular[editar | editar la fonte]

Clonar una célula consiste en formar un grupu d'elles a partir d'una sola. Nel casu d'organismos unicelulares como bacteries y lleldos, esti procesu ye bien senciellu, y namái rique la inoculación de los productos fayadizos.

Sicasí, nel casu de cultivos de célules n'organismos pluricelulares, la clonación de les célules ye una xera difícil, una y bones estes célules precisen unes condiciones del mediu bien específiques.

Una téunica útil de cultivu de texíos utilizada pa clonar distintos llinaxes de célules ye l'usu d'aros de clonación (cilindros).

Acordies con esta téunica, una agrupación de célules que fueron espuestes a un axente mutagénico o a una melecina utilizada pa favorecer la seleición poner nuna alta dilución pa crear colonies aisllaes; caúna proviniendo d'una sola célula potencialmente y clónicamente estremada.

Nuna primer etapa de crecedera, cuando les colonies tienen namái unes poques célules; somórguiense aros maneros de poliestireno en grasa, y pónense sobre una colonia individual xunto con una pequeña cantidá de tripsina.

Les célules que se clonen, recuéyense dientro del aru y llévense a un nuevu contenedor por que siga la so crecedera en forma natural.

Clonación d'organismos de forma natural[editar | editar la fonte]

La clonación d'un organismu ye crear un nuevu organismu cola mesma información xenética proveniente d'una célula esistente. Ye un métodu de reproducción asexual, onde la fertilización nun asocede. En términos xenerales, namái hai un proxenitor arreyáu. Esta forma de reproducción ye bien común n'organismos como les amebes y otros seres unicelulares, anque la mayoría de les plantes y fungos tamién se reproducen asexualmente.

Tamién s'inclúi'l llogru de ximielgos idénticos de manera natural. Considérase como una alteración bonal mientres el desenvolvimientu embrionariu, ignorándose la so causa, anque esiste una correlación familiar estadísticamente significativa.

Gemelación artificial[editar | editar la fonte]

Esti tipu de clonación consiste en tomar un embrión d'hasta 8 célules y xenerar embriones idénticos preimplantatorios (podríen xenerase hasta 8 embriones idénticos, unu a partir de cada blastómera). Les blastómeras biopsiadas del embrión orixinal introdúcense individualmente o de dos en dos nuna zona pelúcida vacida (puede venir de otru animal, pos dempués l'embrión sale d'ella), o nuna cubierta artificial (ZPA), y de caúnu xenérense embriones idénticos al orixinal (clones).

En veterinaria lleva faciéndose más de 30 años (pa caltener les races pures y caltener los calteres deseyaos d'un determináu animal), sicasí, al considerase una clonación, ta totalmente prohibíu n'humanos, principalmente porque los embriones humanos pueden morrer mientres el procesu. Si llegalizara esta téunica, el rendimientu por ciclu de fecundación in vitro (FIV) aumentaría espectacularmente, pos podríen llograse munchos más embriones y fácilmente; amás yá nun sería necesariu someter a les muyeres a tratamientos fuertes de estimulación ovárica, pos a partir d'un namái embrión podríen llograr hasta 8 clones: tresfierse unu y los otros conxelaríense, pa poder ser tresferíos años dempués o como reserva de seguridá, por si'l fíu precisa célules madre pal tratamientu de dalguna enfermedá.

Na película The Boys From Brazil esplícase lo que la ciencia sabía nos años 80 sobre la clonación. La película The 6th Day (El 6º día) plantega lo que la ficción del 2000 esperaba de la clonación pal 2015 n'ambiente de crime.

Separación de blastómeros pa estudios de diagnósticu prenatal[editar | editar la fonte]

En delles especies, como los equinos, utilizóse la separación de blastómeros d'embriones previos a la so implantación pa efectuar estudios de diagnósticu d'enfermedaes xenétiques. Nellos haise determináu la viabilidá de los embriones analizaos dempués de la so tresferencia en femes receptores, atopándose tases de xestación de 21 %. La téunica de separación de los blastómeros implica la remoción de la zona pelúcida, yá seya por métodos químicos, mecánicos o enzimáticos, pa darréu llograr los blastómeros por aciu aspiración, estrusión o amenorgamientu de les sos interacciones en soluciones llibres de Ca2+ y Mg2+. N'humanos la separación y cultivu de blastómeros aisllaos tamién fueron utilizaos n'estudios de biopsies d'embriones en distintes etapes de segmentación cola cuenta de dar alternatives a los estudios de diagnósticu prenatal, evaluando de la mesma el desenvolvimientu embrionariu in vitro col propósitu de que s'escueyan los meyores embriones capaces de desenvolvese en blastocistos y conxelalos mientres s'evalúen los sos blastómeros aisllaos.

Clonación reproductiva[editar | editar la fonte]

Ye imprecisu estremar ente clonación humana reproductiva y otru tipu de clonación por cuenta de que toa clonación humana ye reproductiva, pos siempres se produz un embrión humanu. La diferencia realmente mora nel destín que se-y dea a esi embrión.[3] Esti tipu de clonación basar na creación d'una copia xenéticamente idéntica a una copia actual o anterior d'un ser humanu o animal. Ye téunicamente posible, pos se consiguió n'animales, anque tien baxu rendimientu y trai ciertos riesgos, como por casu, problemes epixenéticos (síndrome LOS: el clon crez muncho más, que l'animal orixinal) y de senescencia. Esti tipu de clonación ta absolutamente prohibíu n'humanos, pos nun tien nengún sentíu terapéuticu, amás de que al nun ser una téunica perfeccionada, pueden morrer los embriones humanos nel procesu.

En 1996, foi clonada la oveya Dolly. Foi'l primer mamíferu clonáu a partir del ADN deriváu d'un adultu en cuenta de ser utilizáu l'ADN d'un embrión. Pero anque Dolly tenía una apariencia saludable, cuestionábase qu'avieyara primero que una oveya normal, esto ye, que la fonte (Dolly) tresmitió la so edá celular al clon. Amás fueron necesarios 277 embriones pa producir esta nacencia.

Sicasí, dalgunos especularon qu'había un factor agravante al decesu de Dolly y yera que tenía una edá xenética de seis años, la mesma edá de la oveya de la cual foi clonada. Una base pa esta idea foi l'afayu de los sos telómeros curtios, que son xeneralmente la resultancia del procesu d'avieyamientu. Sicasí, el Roslin Institute estableció que los controles intensivos de la so salú nun revelaron nenguna anormalidá en Dolly que pudieren pensar n'avieyamientu prematuru.

Clonación terapéutica (o andropática)[editar | editar la fonte]

La clonación terapéutica, área na que se ta investigando enforma anguaño, nun consiste en clonar persones o crear ñácaros de reserva,[4] sinón texíos y órganos que poder tresplantar al paciente donante y curar asina enfermedaes.[5] Les distintes meyores en llexislación internacional ya investigación dexen la clonación de determinaos texíos animales y humanos con fines d'investigación médica. Esti tipu de clonación consiste en fundir el nucleu d'una célula adulta (madre o estremada) y un ovocito enucleado, al que se-y estrayxo'l nucleu, pa crear un embrión col que trabayar.

De dichu embrión pueden aisllase célules madre embrionaries compatibles col futuru receptor del texíu. Les célules madre se aislan de la masa celular interna del embrión clonáu una vegada algamáu l'estáu de blastocisto. Estes célules madre tienen la mesma dotación xenética que'l paciente del que se tomó la célula adulta y, por tanto, reproducen la so mesma dotación antigénica, la estructura de proteínes superficial de la célula, polo que puede evitase una reacción de refuga al tresplante. Una vegada que s'estrayxeron les célules madre de la masa celular interna, destrúyese l'embrión clonáu.

Ello ye qu'en xineru de 2008, anuncióse que se crearen cinco embriones clonaos a partir de célules de piel humano, con vistes a apurrir una fonte vidable de célules madre embrionaries pal tratamientu d'enfermedaes; valiéndose de la mesma téunica que dio orixe a la oveya Dolly, científicos de la empresa californiana Stemagen Corporation, con sede en La Jolla, California, encabezaos por Andrew French, emplegaron les célules de la piel de dos varones adultos según los óvulos de tres muyeres nuevos (ente 20 y 24 años) que se taben sometiendo a un tratamientu de fertilidá.[6] Amás, en mayu de 2013 la Universidá d'Oregón desveló que se consiguieren llograr por aciu clonación célules embrionaries humanes. La téunica tien grandes implicaciones na medicina rexenerativa, yá que podríen llograse célules madre d'un embrión en fase de blastocisto coles que poder refaer partes del cuerpu humanu del mesmu donante ensin riesgu de refuga mientres el tresplante. Amás, nel añu 2013 consiguióse la clonación d'un exemplar de mure de llaboratoriu a partir d'una simple gota de sangre de la cola del mure donante, fechu que produció un cambéu nel panorama de la clonación animal, pos esta foi la primer vegada que se consiguió clonar un animal ensin necesidá de eutanasiar al animal donante, que ye lo que se venía faciendo hasta agora na clonación d'animales como por casu nel casu de la oveya Dolly.[7]

Clonación de sustitución[editar | editar la fonte]

Un cuartu tipu de clonación sería la llamada clonación de sustitución que sería una combinación de la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Nesti tipu de clonación produciríase la clonación parcial d'un texíu o una parte d'un humanu necesaria pa realizar un tresplante.

Clonación d'especies estinguíes y en peligru d'estinción[editar | editar la fonte]

La clonación d'especies estinguíes, foi un suañu pa munchos científicos.Unu de los oxetivos previstos pa la clonación foi'l mamut lanudo, pero los intentos d'estrayer ADN de mamuts conxelaos nun tuvieron ésitu, anque un equipu rusu-xaponés ta trabayando nello.

En 2001, una vaca llamada Bessie dio a lluz a un gaur (un bisonte indiu) clonáu d'Asia, una especie en peligru, pero'l xatu morrió dempués de dos díes.

En 2003, un banteng (tipu de toru) foi clonáu con ésitu, amás tamién fueron clonaes con ésitu trés fieres d'África a partir d'embriones conxelaos. Estos ésitos dieron esperances sobre la posibilidá de qu'otres especies estinguíes puedan ser clonaes. De cara a esta posibilidá; les muestres de texíos del postreru bucardo (cabra montesa) fueron conxelaos rápido tres la so muerte.

Los investigadores tamién tán considerando la clonación d'especies en peligru d'estinción como'l panda xigante, l'ocelote, y guepardos.

En 2002, los xenetistes nel Muséu Australianu anunciaron que retrucaren l'ADN del Tigre de Tasmania, estinguíu hai 65 años cola reacción en cadena de la polimerasa. Sicasí nel añu 2005, tuvieron que parar el proyeutu una y bones les célules nun se caltuvieren bien.

Unu de les torgues nel intentu de clonar especies estinguíes ye la necesidá de caltener l'ADN en perfectu estáu, perbién calteníu.

Considerancies étiques a la clonación[editar | editar la fonte]

Argumentos a favor de la clonación humana terapéutica[editar | editar la fonte]

L'aumentu de la esperanza de vida de los seres humanos provocó un notable aumentu de les enfermedaes cróniques o dexeneratives, como les enfermedaes cardiaques, el alzheimer o'l cáncer. El principal problema ye qu'estes enfermedaes afecten a partes del organismu que, por cuenta de un aumentu de la llonxevidá o al dañu irreversible sufiertu, el cuerpu nun puede refaer por sigo solo. Una solución a estes enfermedaes puede ser la clonación terapéutica, al ser una especialización del tratamientu con célules madre. Cuando un órganu o texíu foi estropiáu ye necesariu refaelo o realizar un tresplante, pero tresplantar tienen delles dificultaes, como la dificultá p'atopar donantes, el posible refugu inmunitario o la imposibilidá de tresplantar ciertos texíos o órganos.[8]

Creíase que la clonación terapéutica prometía grandes posibilidaes, pero hasta la fecha nun hubo grandes meyores na medicina rexenerativa con base a la clonación terapéutica. Ye más, nel 2007, el profesor Ian Wilmut, l'investigador médicu pioneru en clonación animal y quien creó a la Oveya Dolly, anunció qu'abandonara la investigación destinada a producir célules madre embrionaries humanes por aciu la clonación, esto ye, la llamada "clonación terapéutica". El profesor Wilmut, dixo qu'abandonaba la clonación terapéutica en favor a les célules pluripotentes inducíes, iPS, argumentando qu'estes célules apurren los suministros d'una amplia gama de célules compatibles colos pacientes ensin los problemes éticos de la clonación y de la disgregación de célules madre embrionaries que destrúi a los embriones.[9][10][11]

Puntu de vista de la Ilesia católica[editar | editar la fonte]

Tres la intervención realizada polos científicos Ian Wilmut y Keith Campbell na Oveya Dolly, la Pontificia Academia pa la Vida publicó un documentu tituláu Reflexones sobre la clonación. Nesti documentu da una condena firme de cualquier esperimentación con seres humanos o coles sos célules con fines de clonación humana:[12]

La clonación humana incluyir nel proyeutu del eugenismo y, por tanto, ta espuesta a toles observaciones éticu y xurídicu que lo condergaron llargamente.
'Pontificia Academia Pro Vita (1997): Reflexones sobre la clonación humana, cap. 3.

La condena que la Ilesia católica fai de la clonación humana parte del fechu de que tal téunica científica manipolia y esclúi la creencia católica de la relacionalidad y complementariedá propies de la procreación humana, instrumentalizaría al embrión y a la muyer qu'hai de llevar al individuu clonáu nel so úteru y malvaría les rellaciones fundamentales de la persona humana (les mesmes del parentescu) que dende'l puntu de vista de la relixón católica, son la base mesma d'una sociedá saludable. Suxure que la clonación podría llevar a una sociedá enferma.

Xuníu a tou eso, el documentu indica que la clonación humana implica qu'unes persones se abrogan el derechu d'apoderar a otres inclusive programando la so identidá biolóxica, una especie de tiranía de la ciencia que nenguna persona tien el derechu de faer.

Finalmente, la Ilesia católica sostién la teoría de que dexar la clonación humana implicaría una violación de los principios fundamentales de los derechos del home: la igualdá ente los seres humanos y la non discriminación.[12]

Ver tamién[editar | editar la fonte]

Referencies[editar | editar la fonte]

 1. Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014), «clon», Diccionario de la lengua española (23.ª edición), Madrid: Espasa, ISBN 978-84-670-4189-7, http://dle.rae.es/clon 
 2. 2,0 2,1 «clon». Diccionariu de la Real Academia Española
 3. Bellver, V. (2002). Razones pal refugu de la clonación con fines d'investigación biomédica (CIB). Cuadiernos de bioética, 13, (47-49), 75-88. Valencia, España.
 4. Enrique Iáñez Pareja. Departamentu de Microbioloxía ya Institutu de Bioteunoloxía - Universidá de Granada (España) (ed.): «Ética de la clonación reproductiva. 1.2 Clonación reproductiva n'humanos».
 5. «U.S. Cloning Fact Sheet (Department of Energy Office of Science, Office of Biological and Environmental Research, Human Genome Program)». Consultáu'l 31 de marzu de 2017.
 6. «Primer embrión clonáu a partir d'una célula adulta humana « La certidume de los necios».
 7. Llograes por aciu clonación célules madre embrionaries de persones por Emilio de Benito y publicáu por El País el 15 de mayu de 2013. Comprobáu'l 15 de mayu de 2013.
 8. Brown, Alistair (1 de xineru de 2009). «Therapeutic cloning: the ethical road to regulation. Part I: Arguments for and against & regulations». Human Reproduction and Genetic Ethics 15 (2):  páxs. 75–86. ISSN 1028-7825. PMID 19957499. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19957499. Consultáu'l 12 de xineru de 2017. 
 9. «MEDICINE: Dolly's creator abandons therapeutic cloning». Consultáu'l 12 de xineru de 2017.
 10. «BBC NEWS | Science/Nature | Dolly scientist abandons cloning» (inglés). Consultáu'l 12 de xineru de 2017.
 11. Nau JY. (2007). Ian Wilmut abandons his cloning research.Rev Med Suisse., 12;3, (137), 2868.
 12. 12,0 12,1 Pontificia Academia pa la Vidafecha=30 de setiembre de 1997. «Cavilgues sobre la clonación». Consultáu'l 31 de mayu de 2009.

Bibliografía[editar | editar la fonte]

 • Bellver

Capella, Vicente (2000). ¿Clonar?: ética y derechu ante la clonación humana. Comares. ISBN 84-8444-022-2.

Reflexones sobre la clonación]». Consultáu'l 27 de payares de 2007.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]