Saltar al conteníu

Blemios

De Wikipedia
Infotabla de grupu humanuBlemios
Tipu grupu étnicu históricu
Xeografía
Estáu Antiguu Exiptu
Cambiar los datos en Wikidata
Una falambaldre representación de blemio según les Cróniques de Nuremberg (1493).

Los blemios (n'exipciu antiguu: brhm; en griegu: Βλέμμυες Blemmyes o Βλέμυες Blemyes, llatín blemmyæs o blemmytæ), tamién conocíos como blemitas o bleminges, fueron un antiguu pueblu primeramente nómada, qu'habitó dende'l segundu mileniu e. C. hasta'l sieglu V d. C. primeramente na Baxa Nubia. Los blemios terminaron per mover se socesivamente a les rexones montascoses del desiertu oriental del Alto Exiptu y l'Alta Nubia, y asina pudieron apoderar el Dodekaschoinos (Dodecascoenus en llatín).

Mientres el so periodu d'apoxéu, na dómina del Imperiu blemio, paez haber evidencies de que siquier una parte d'ellos (los cuadros alministrativos)[1] se sedentarizaron. Nesi periodu la so capital en Khalābsha mientres los sieglos III y IV, y en Shimalo (anque esti últimu nome podría ser el de Kalābsha en llingua blemia) mientres el sieglu V.

Son l'orixe del mitu sobre un pueblu fantásticu d'homes acéfalos conocíos como blemias.

Etnogénesis: predecesores y socesores

[editar | editar la fonte]
El Cercanu Oriente escontra'l 565 d.C, el mapa amuesa l'área de los blemios -nel mapa Blemmyes- y les sos vecindaes, al sur d'Exiptu (clicar sobre la imaxe pa ver en detalle).

La carauterización étniques de los blemios ye problemática. Amás al tratase d'un pueblu antiguu nuna rexón onde esisten pueblos de delles families llingüístiques el problema vuélvese más complicáu.[2] La opinión mayoritaria ye considerar a los blemios son los socesores de los buka o medjay (medju, en singular), que yeren básicamente "nubios" emigraos a Exiptu nel segundu mileniu y que fueron utilizaos como fuercies policiales), bien como descendientes de los grupos non emigraos, bien como sustitutos nel territoriu baleráu. Sicasí, tien de tenese en cuenta que dellos "nubios" yeren d'etnia nilo-saḥariana, como atestigüen les inscripciones meroíticas, ente que l'área ocupada polos blemios ta ocupada anguaño por pueblos d'etnia cushítica.

Asina mesmu, los blemios son consideraos, de la mesma, los ascendientes de los bejas,[3] o cuandoquier d'una fraición de los mesmos, alternativamente los Bisjarin[4] o los ababda.[5]

Un puntu de vista distinta, estrechu deldor de les fontes clásiques greco-romanes, considerar tribus etíopes,[6][7] pero hai de tenese en cuenta que diches fontes aluden a un conceutu amplío d'Etiopía, refiriéndose a los territorios al sur d'Exiptu habitaos por poblaciones negres. Lo mesmo asocede col so adscripción como tribu libia,[8] yá que Lybia en sentíu ampliu referir al África qu'arredola a Exiptu.

Asina mesmu esisten referencies romanes que los identifiquen como árabes,[9][10] posiblemente influyíos poles sos incursiones na península del Sinaí.[11]

Marcu temporal

[editar | editar la fonte]

Les primer referencies indubitables daten del sieglu VII e.C. , nos rexistros del Napata, nel reináu d'Anlamani (620 e.C. 600) nel templu d'Amón en Kawa, cerca del actual Kerma (Sudán) que los presenta asitiaos na Baxa Nubia.[12]

La última referencia segura ye del 537, rellacionada col zarru del templu d'Isis en Philae, por orde de Xustinianu I,[13] y la so derrota pol rei Silko d'Axum, anque esiste una posible mención posterior en 758, en rellación al incumplimientu abbasí del baqt nubiu, que provocaría incursiones de blemios nel Altu Exiptu.[14]

Principales fechos

[editar | editar la fonte]

Mientres l'Imperiu Nuevu Exipciu, los blemios son conocíos como Blehu, según les inscripciones xeroglífiques, nes fontes exipcies de dómina de Ramsés IX,[15][16] anque la referencia ye aldericada.[17]

Los rexistros del reinu de Napata evidencian que nel sieglu VII e.C. los blemios taben asitiaos na Baxa Nubia, onde se reconocíen como súbditos del hexemónicu reinu de Napata, lo que nun evitaba ocasionales espediciones de castigu, como les llevaes a cabu por Anlamani (623 e.C. 593 e.C. ) nel Desiertu Occidental.

Ente los sieglos V e.C. y V e.C. estender pola Alta y la Baxa Nubia.

Les incursiones de los blemios tuvieron de ser considerables, dada la esistencia de preces de proteición nos rituales amónicos exipcios nel sieglu VI e.C. en tiempos de Darío I el Grande de Persia.[18] Esisten menciones posteriores, a esta. Amás d'esta esisten otres menciones posteriores a los blemios. Heródoto fala de la so presencia nes llendes del Altu Exiptu nel sieglu V e.C. . Tamién ye conocíu que'l rei Harsiyotef de Napata (404 e.C. 369 e.C. ) viose obligáu a batelos na Baxa Nubia.[19] pa contener l'amenaza que suponíen. Anque l'enfrentamientu colos blemios siguió en tiempos del rei Nastasen de Napata (335 e.C. 315 e.C. ).

La decadencia de reinu de Napata, progresivamente sustituyíu pol reinu de Meroë, lleva a una inicial despoblación de la zona, que fai que nos sieglos IV e.C. y III e.C. , la Baxa Nubia, tea pocu poblada, pero nesi periodu, los blemios se reasentaron na Baxa Nubia, reconociéndose como súbditos del reinu de Meroë,[20] que, yeren el poder dominante en Nubia y Sudán nesi periodu, pero tamién había dellos estáu independiente anque acomuñar o dependientes del reinu de Meroë.[21]

La situación que se caltién nel sieglu I e.C. [22] Mientres el mesmu tiempu, los Nobaítas o Nobadios son asitiaos nel sur de Meroë y la franxa oeste del Nilu.[23] Prueba de la presencia de los blemios na Baxa Nubia, ye la construcción de la capiya de Mandulis en Kalābsha pol rei Arqamani de Meroë, ente 206 e.C. y 186 e.C. Nel sieglu I, los blemios paecen ser unu de principales pueblos de la Baxa Nubia, habitando la mayor parte de la mesma,[24] en paralelu a lo que s'amuesa como un fuerte desarrollu económicu de reinu de Meroë.[25] D'esti momentu paez datar la doma del dromedariu -importáu dende Asia- na zona, convirtiéndose los blemios n'unu de los primeros nómades del norte africanu n'adoptalo.[25]

Les primeres rellaciones colos romanos que rixen n'Exiptu daten d'alredor del 165, coincidiendo con una epidemia de peste nel Imperiu romanu, los blemios empecipien una serie d'incursiones que llegaron hasta Syene, anque fueron refugaos pol gobernador Tito Flavio Titiano (164167).

Mientres el sieglu III, los blemios paecen alternar ente la collaboración y l'enfrentamientu col reinu de Meroë, y asina los atopamos engarraos en 291 y aliaos contra los romanos en 297.[26]

Dende mediaos del sieglu III, hubo quexes ininterrumpíes por cuenta de les incursiones de los blemios[25] que paecen entamase y fortalecíu, lo que demostraron atacando Exiptu[27] nel 250, coincidiendo con una nueva folada de peste, y escalando Philae y Elefantina, anque son refugaos pol gobernador Aurelio Appio Sabín. L'emperador Diocleciano trata de controlalos, pa lo que los convierte en foederati, pagándo-yos tributu y reconociédoles el dominiu de Wawat o Alta Nubia, hasta'l primer tabayón. Sicasí ciudaes como Prima, Foenicon, Ciris, Tafa y Talmis, son tomaes.[28]

Mientres los sieglos III al IV, dempués del colapsu del reinu de Meroë[29] los blemios siguieron amenaciando la hexemonía romana na zona. Asina, nel periodu del 268 al 297, coincidiendo cola crisis del Imperiu romanu (Periodu d'Anarquía Militar), los blemios incursionan regularmente, En 268[30] escalen el valle del Nilu, dende Syene hasta Uaset y Ptolemais (cerca del modernu Sohag). Nel 273 sofiten al usurpador Roblo, comerciante alexandrín orixinariu de Seleucia contra l'emperador Aureliano,[31] lo qu'esplica que nel 274 apaezan mentaos nel trunfu d'Aureliano.

Nel 278 los xenerales del emperador Marco Aurelio Probo aselen una revuelta n'Exiptu promovida por Yesebojeamani caudiellu de los blemios.[32] Nel 280 grupos de blemios son prindaos por afalar un llevantamientu contra l'emperador Probo, y van apaecer nel so trunfu en Roma.[33][34]

Sicasí, en 284, nueves incursiones blemias algamen Gebtu y Ptolemais.[35] L'Emperador Diocleciano, engarráu al continuu conflictu blemio, abandonó oficialmente'l Dodekaschoinos, un territoriu de, aproximao, 250 km. del cursu del Nilu a partir de Syene y hasta l'altor de Manque Sycaminos (actual Sayala), actual frontera d'Exiptu y Sudán, a los blemios, y, al empar, a los sos oponentes nobaitas, Amás, alcordó'l pagu d'un tributu añal, el permisu pa siguir llevando a cabu'l so cultu a Isis nel templu de Philae y la reconocencia del so derechu a caltener los sos propios sacerdotes residentes.[36]

Diocleciano nel añu 297 derrota al usurpador Domicio Domiciano, y llega a un tratáu col reinu de Nobatia: paga un subsidiu a Nobatia y vénce-yos el Dodekaschoinos por qu'actúen como colchón ante los blemios[36] pa defender la frontera romana,[37] que recula hasta Syene. Ciérrase esti periodu d'inestabilidá n'Exiptu. Asina, anque l'apandamientu de Diocleciano nun acaba coles aiciones de los blemios, mientres un tiempu estos respeten la frontera de Syene, y, anque mientres el siguiente sieglu siguiríen produciéndose incursiones, seríen de calter menor, yá que les fontes nun detallen, sacante un ataque de que llega hasta Ptolemais.

Nel sieglu IV los blemios paecen tar insertos dientro del Reinu de Nobatia, socesores del reinu de Meroë,[38] del que se reconocen súbditos, quiciabes como resultáu de que la dinastía reinante ye d'orixe blemio. Ello tamién esplicaría qu'apaezan como parte de la embaxada a Exiptu[39] del añu 336.[40] Aproximao en 340, Ezana rei d'Axum, na so política d'espansión territorial ya imposición del cristianismu, destrúi Meroë, rexíu por una dinastía bougateitai, o de los bugas, denominación axumita de los blemios. Les inscripciones etíopes evidencian que nos territorios meroíticus del sur la unidá política socesora principal del reinu de Meroë ye'l reinu de Nobatia, pero los blemios paecen apoderar la zona norte de la Baxa Nubia. Asina, nos dos siguientes sieglos, los blemios fortalécense políticamente.

Nel aspeutu cultural, desenvuelven una cultura sincrética con elementos d'orixe exipciu, kushita y cristianu na Baxa Nubia (horizonte cultural Tanqasi) y Alta Nubia (horizontes culturales de X-Group o Ballana), que comparte colos reinos nubios de Nobatia, Makuria y Alwa o Alodia.[41].


Nel postreru cuartu del sieglu IV naz el reinu blemio de mano de Patatekaye, y asina en 373 apaecen apoderando'l territoriu antes meroíticu de la Baxa Nubia,[42] que los sirve como base p'atacar a los romanos: en 373 atacar el Dodekaschoinos romanu,[43] y en 374 incursionan na Península del Sinaí.[44]

El dominiu de la zona ye tal que nel añu 394 el caltenimientu de los templos paganos exipcios ta so la proteición de los blemios, y que'l templu de Malulis en Talmis taba baxu control blemio.[45] Amás, en 394395 controlen Berenice, Elefantina y Talmis[46] (tamién conocida como Kalābsha y que'l so nome blemio ye Shimalo), onde establecen la so capital, situación que se caltién siquier hasta'l sieglu V.[47] Sicasí, el dominoio de la zona podría ser anterior.[48]

Mientres la segunda metá del sieglu IV los blemios apoderen la zona al sur de Syene hasta Meroë (actual Bagrawiyah), como amuesen les fontes, que refieren a la victoria sobre les tribus de los Lak, Shaqa, Nasadoke, Temey y Nakhabara y que caltién el dominiu sobre Philae y Faras.[49] Pero tamién paecen controlar de facto la zona al norte de la frontera reconocida: nun documentu del rei blemio Jarachen o Jaramadoye señala a los sos alministradores na islla de Temsir (o Tanare) (250 km. al Norte de Syene) que “si los romanos crean dificultaes y nun paguen el tributu establecíu, nengunu de los philarchos (filarcas) o hipotyrannus (“señores/xenerales del ríu”) te va torgar primir a los romanos por que paguen”.

Sicasí, y, anque en 404,[50] al paecer apoderen gran parte del Altu Nilu (siquier dende Syene hasta Meroë,[51] lo que cubre unos 1.600 km.), los blemios caltienen en gran parte'l so nomadismu, llindando la so rellación cola zona a la exaición de los sometíos habitantes de la rexón.

Nes décades ente 420 y 430 surde'l reinu de Nobatia, al sur del Dodekaschoinos y hasta'l Tercer Tabayón, qu'alterna ente la collaboración y l'enfrentamientu colos blemios, anque'l rei blemio Yisamenive o Ícenme paez controlar la situación.

El cambéu del marcu políticu exipciu cola división del imperiu romanu, nun afecta a los blemios que siguen cola so tradición d'incursiones, hasta'l puntu de que, en 436, los ataques algamen el Oasis de Jarga.

Nel 450 la situación pa los blemios camuda al ser ganáu'l so rei Phoenen pol rei Silko del reinu de Nobatia[52] (socesores de Meroë nel Sur de l'Alta Nubia),

Pero los nuevos gobernantes bizantinos, una vegada asitiaos, reaccionen, a la fin nel 451 - 452, cuando l'emperador bizantín Marcianu consolida la situación n'Exiptu, y ordena al xeneral Máximu que meyora contra Nobatia. De camín, los blemios son atacaos y derrotaos. Sicasí, al añu siguiente, en 453, blemios y romanos signan el Tratáu de Philae, pol que se dexa a los blemios el cultu paganu (prohibíu nel Imperiu) nel templu de Isis en Philae, en cuenta de un estipendio y la lliberación de los prisioneros romanos que reteníen,[53] abriendo un periodu d'estabilidá y tranquilidá ente romanos y blemios que va perdurar cuasi un sieglu.

Pa los blemios los problemes agora vienen del Sur, onde'l puxante reinu de Nobaida acaba per espulsar los de la Baxa Nubia.

En ell 515, Bizancio, con fondos problemes internos relixosos, apuerta a pagar tributu a grupos de blemios asitiaos na zona de Syene, en cuenta de caltener la paz na zona y d'actuar como colchón na frontera col reinu de Nobatia.

La situación da un entorno cuando, recuperáu Bizancio con Xustinianu, ésti ordena en 537 el zarru de los templos paganos sobrevivientes, lo qu'implica'l zarru del templu de Isis en Philae. Anque los blemios reinicien los sos ataques, l'aición paralela de Silko, rei de Axum, espulsa a nobatios y blemios de Nobatia y de los territorios dende Ibrim hasta Shellal,[54] acabando col so dominiu nel Dodekaschoinos, lo que-y dexa alzar se nel primer rei cristianu de Nobatia. La capital blemia, Kalābsha, ye tamién ocupada, y el templu de Mandulis cristinianizado. Cuando en 540 ciérrase definitivamente'l templu de Isis en Philae, los blemios, abellugaos nel desiertu, yá nun respuenden.

La pista documental de los blemios sume, anque se tien el nome d'un rei, Bachia y dellos restos arqueolóxicos dataos hasta'l sieglu VII en redol a la so “capital del desiertu” Deraheib, allugada ente Wadi Halfa y el Mar Roxu.[55]

La última mención a los blemios apaez nel 758 cuando los gobernantes abbasidas d'Exiptu incumplen el baqt nubiu, lo que desencadena incursiones blemias.

Cronoloxía

[editar | editar la fonte]

Pa los blemios la cronoloxía principal ye la siguiente:[56]

 • VII e.C. - Los blemios en Baxa Nubia, súbditos de Napata.
 • 623 e.C. 593 e.C. - Anlamani de Napata incursión de castigu contra los blemios nel Desiertu Occidental.
 • V e.C. y V e.C. - Estender por Alta y Baxa Nubia.
 • sieglu VI e.C. - Incursiones n'Exiptu: Oración de Ciscara.
 • sieglu V e.C. - N'alto Exiptu.
 • 404 e.C. 369 e.C. - Harsiyotef de Napata les derrota na Baxa Nubia.
 • 335 e.C. 315 e.C. - Nastasen de Napata llucha contra los blemios.
 • IV e.C. y III e.C. - Los blemios se reasientan na Baxa Nubia, como súbditos del reinu de Meroë.
 • 206 e.C. a 186 e.C. - Construcción de la capiya de Mandulis en Kalābsha.
 • sieglu I - Los blemios paecen ser unu de principales pueblos de la Baxa Nubia. Doma del dromedariu na zona.
 • 165 - Incursión blemia n'Exiptu rechazadao por Tito Flavio Titiano.
 • sieglu III - Los blemios alternen collaboración y enfrentamientu con Meroë: engarraos en 291 y aliaos 297.
 • Mediaos del sieglu III - Quexes ininterrumpíes d'incursiones blemias.
 • 250 - Saquéu de Philae y Elefantina. Refugaos por Aurelio Appio Sabín. Diocleciano convertir en foederati.
 • sieglu III a sieglu IV - Colapsu del reinu de Meroë.
 • 268 al 297 - Incursiones regulares.
 • 273 - Sofiten a Roblo contra Aureliano.
 • 274 - Mentaos nel trunfu de Aureliano.
 • 278 - Yesebojeamani, caudiellu blemio, promueve una revuelta contra Probo.
 • 280 - Grupos de blemios prindaos por afalar un llevantamientu Probo, y apaecen nel so trunfu.
 • 284 - Incursiones hasta coptos y Ptolemais. Diocleciano abandona'l Dodecaschoinos. Permisu pa siguir el cultu a Isis en Philae.
 • 297 - Diocleciano signa Tratáu con Nobatia.
 • sieglu IV - los blemios insertos nel reinu de Nobatia.
 • 340 - Ezana rei de Axum destrúi Meroë. Los blemios apoderen la zona norte de la Baxa Nubia
 • sieglu IV - Reinu blemio de mano de Patatekaye
 • 373 - Apoderen la Baxa Nubia.
 • 373 - Incursión nel Dodekaschoinos romanu.
 • 374 - Incursionan na península del Sinaí.
 • 394 - Proteición de los templos paganos.
 • 394395 - Controlen Berenice, Elefantina y Talmis (tamién llamada Kalābsha o Shimalo), onde establecen la so capital.
 • segunda metá del sieglu IV - los Blemios apoderen la zona al sur de Syene hasta Meroë.
 • 404 - Apoderen gran parte del Altu Nilu.
 • 420 y 430 - surde'l reinu de Nobatia.
 • 436 - Los ataques blemios lleguen al Oasis de Jarga.
 • 450 - El rei Phoenen de los blemios ye ganáu pol rei Silko de Nobatia.
 • 451 - 452 - El xeneral bizantín Máximu avanza contra Nobatia y los blemios.
 • 453 - Tratáu de File.
 • 515 - Bizancio paga tributu a grupos de blemios de Syene, en cuenta de paz.
 • 537 - Xustinianu I de Bizancio ordena'l zarru de los templos paganos.
 • 540 - Zarru definitivu del templu de Isis en Philae, los blemios nun respuenden.
 • sieglu VII - El rei Bachia en Deraheib, la capital del desiertu”.

Les creencies relixoses y actividaes cultuales de los blemios teníen de ser similares a les de les cultures exipcia, napata y meroítica, dada'l so fuerte inculturación, pero solo tenemos pruebes de delles de les sos divinidaes:

 • Mandulis, que paez ser el so dios principal, en Kalābsha.
 • Ariteñ, “fíu mayor y patrón de Amani”, na inscripción de Kalābsha.
 • Isis, nel templu de Philae.[57]

Ver tamién

[editar | editar la fonte]

Referencies

[editar | editar la fonte]
 1. The historical role of the Blemmyes in Late Meroitic and Early X-Group periods en Beitrage zur Sudanforschung, Samia B. Dafa'alla (1987)
 2. Ethnicity. (Albany: State University of New York Press). Yinger, J.M. 1994.
 3. Janet Starkey: Perceptions of the Ababda and Bisharin in the Atbai
 4. L'Etbaye ou pays habité pas les Arabes Bichariehs. Géographie, ethnologie, mines d'or, Linant de Bellefonds (Paris, s.d.[1833 rep. 1868?]), citáu en Perceptions of the Ababda and Bisharin in the Atbai. Janet Starkey, en [1]
 5. The Bead Trade In The Indian Ocean, With Special Reference To Berenike, Egypt (Part Two). Pete Francis, en [2]
 6. “El grafitu más interesante [del Templu de Kalābsha] [[..]] fecha por Silko, el rei ... de Nobatia (V ó VI s. d.C.) conmemorando una victoria so sobre los Blemios, una antigua tribu etíope.”, en [3]
 7. L'Occidente Oceanico
 8. “[...] (278) [...] aselaron una revuelta n'Exiptu promovida pola tribu libia de los Blemios.”, n'http://www.azapedia.com/articulo-id-2256- Roma:+Emperador+Probo.html]
 9. The Original Black African Arabs of Arabia (Part 2) — Ogu Eji-Ofo Annu | Rasta Livewire
 10. 235 - 270
 11. '«Late Antique Nubia»', páx. 46, en Antaeus, Communicationes Institutu Archaeologico Academie Scientiarum Hungaricae. (Budapest.). (1987) Török L.
 12. Török,1987:44
 13. Los sacerdotes del Antiguu Exiptu. Elisa CASTEL. Ed. Aldebarán (Madrid) (1998), en fiestes.html
 14. AFRICAN CHRONOLOGY - COMMON ERA [1 CE to 1000 CE] en [4]
 15. Suden's Beja / Blemmyes, and their Right to Freedom and Statehood. Muhammad Shamsaddin Megalommatis (2006), n'Enllaz rotu|1=[5] |2=http://www.buzzle.com/editorials/8-16-2006-105657.asp |bot=InternetArchiveBot }}
 16. The Blemmyes I: The rise of the Blemmye and the Roman withdrawal from Nubia under Diocletian. R.T. Updergraff(1988).
 17. Meroitic Evidence for a Blemmy Empire in the Dodekaschoins.Clyde A. Winters. Uthman dan Fodio Institute. 11541 South Peoria.Chicago, Illinois 60643 [6] (enllaz rotu disponible n'Internet Archive; ver l'historial y la última versión).
 18. The petition by Ciscara, a priest of Amen serving during the reign of Darius I, en [7]
 19. Stela Cairo JE 48864.
 20. Eratóstenes en Xeografía. XVll, 1,2. Estrabon
 21. Samia,1987:44
 22. Xeografía. 17.1.52-53, Estrabón.
 23. Historia Naturalis. 192, Pliniu'l Vieyu
 24. The Meroitic Period. In Africa in Antiquity I, Brooklyn:The Brooklyn Museum). (1978) Hintze, Fritze; Storia della Nubia cristiana. (Pont. Institutim Orientalium Studiorum, Roma) (1938). Monneret de Villard O.;Hoffman; Tomandl;Zach.
 25. 25,0 25,1 25,2 El Pombo - La Torre de Babel
 26. The Historical Background: Meroe North and South., pg 139-230 Török L. (1987b). en Nubian Culture Past and Present, (ed.) Tomas Hagg, Stockholm: Almquist and Wisksell International.
 27. Meroitic Nubia, Ph.D Dissertation, Yale University. (UMI Dissertation Service) (1988) Millet, N.B.
 28. [8]
 29. Untitled Document
 30. Eusebio de Cesaréa (sieglu V).
 31. Historia Augusta., Flavio Vospio.
 32. [9]
 33. Vita Probi. Flavio Vopisco
 34. Poder imperial y espectáculos n'Occidente mientres l'Antigüedá Tardida Juan Antonio Jiménez Sánchez. Tesis de Doctoráu) (UAB)) en «Copia archivada». Archiváu dende l'orixinal, el 4 de mayu de 2006. Consultáu'l 10 de xineru de 2007..
 35. Fontes Historiae Nubiorum: Textual sources for the history of the Middle Nile region between the eighth century BC and the sixth century AD. Vol. III From the first to the sixth century AD. Eide, T. Hägg, T., Pierce, R.H., Török L. Bergen: University of Bergen, 1998. ISBN 82-91626-07-3.
 36. 36,0 36,1 De Bello Persico, Procopio.
 37. “In the year A.D. 297 the Roman Emperor Diocletian called in a people known as the Nobate from the oases of the western Egyptian desert, to defend the southern frontier of his Empire at Aswan from the raids of the Blemmyes, who arc probably the Beja of the Red Sía Hills.”. Medieval Nubia P.L. Shinnie (Suden Antiquities Service) en [10].
 38. Millet,1988
 39. Vita Caesaris, 1V, 7. Constantino Eusebio.
 40. Török,1987:31.
 41. Adams,1993.
 42. Török,1986
 43. La inscripción de Philae Ph.371, en demóticu. Catalogue of Demotic Graffiti of the Dodekaschonius. (1937). Griffith, F. Ll. (Londres).
 44. Török,1987:46
 45. Epifanio de Salamis
 46. Par. 244, PG XLlll 337 Epifanio de Salamis
 47. A contribution to post Meroitic Chronology: The Blemmyes in Lower Nubia en Meroitic Newsletter, 24 (1985). pg 1-96. Török L. Summary discussion en Meroitica 10 (1986), pg 365-379. Török L. Török L..1987; Meroitic Inscriptions II, (Londres),Griffith F. Ll. 1912; The Blemmyes I: The rise of the Blemmye and the Roman withdrawal from Nubia under Diocletian en Rise and Torne of the Roman World (Berlin: Walter de Gruyter), (1988) pg. 44-96. Updergraff R. T. Millet,1988
 48. inscripción meroítica de Kalābsha (LA MIO 94, REM 094) n'Enllaz rotu|1=[11] |2=http://www.arkamani.org/arkamani-library/meroitic/Kal%C4%81bsha.htm |bot=InternetArchiveBot }}
 49. inscripción meroítica de Kalābsha (LA MIO 94, REM 094) n'Enllaz rotu|1=[12] |2=http://www.arkamani.org/arkamani-library/meroitic/Kal%C4%81bsha.htm |bot=InternetArchiveBot }}
 50. Claudio Claudianus
 51. Claudio Claudianus
 52. A Letter from the King of the Blemmyes to the King of the Nubians, Journal of Egyptian Archaeology 63, pg 159-170. (1977). Skeat T.C., Turner Y.G, y Roberts C.H.
 53. De Bello Persico, Procopio
 54. Medieval Nubia P.L. Shinnie (Suden Antiquities Service), en
 55. Ring cairn graves at Berenike, burials of the Blemmyes. Shanna Kennedy. en [13]
 56. AFRICAN CHRONOLOGY - COMMON ERA [1 CE to 1000 CE] en [14] AFRICAN CHRONOLOGY - COMMON ERA [1 CE to 1000 CE] en [15]
 57. Los sacerdotes del Antiguu Exiptu. Elisa CASTEL. Ed. Aldebarán (Madrid) (1998) en fiestes.html

Bibliografía

[editar | editar la fonte]
 • Alrodiu de los Blemios nel Dodekaschoinos, n'inglés, Meroitic Evidence for a Blemmy Empire in the Dodekaschoins. (Uthman dan Fodio Institute. 11541 South Peoria.Chicago, Illinois 60643)). Winters, Clyde A.
 • Tamién n'inglés, sobre l'últimu periodu: The historical role of the Blemmyes in Late Meroitic and Early X-Group periods en Beitrage zur Sudanforschung, Samia B. Dafa'alla (1987).

Enllaces esternos

[editar | editar la fonte]